Nezávislé radiokluby a NOZ

Ales Povalac18. listopadu 2014 10:48
Komu: ok_list@crk.cz
Milí přátelé,

navazuji na debatu o spolkovém rejstříku, která tu před časem
proběhla, a informace z posledního bulletinu. Ponechám stranou důvody
a politiku a podělím se o naše zkušenosti z radioklubu OK2KOJ v boji s
úředníky. Podotýkám, že nepatříme pod ČRK, máme vlastní právní
subjektivitu. Uvedené informace se tedy týkají jen radioklubů, které
mají v rejstříku na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik jako formu
uvedeno Spolek, nikoliv Pobočný spolek - za ně to řeší ČRK.

Podle spolkového rejstříku jsme spolu s OK1KQJ zatím zřejmě jediní,
kteří už transformaci na z.s. podle nového občanského zákoníku (NOZ)
dotáhli do konce. Postup byl následující:

1. Vymyslet nové stanovy, případně upravit stávající. Dobrým zdrojem
informací je http://www.noz.crdm.cz/ a stručný manuál
http://noz.crdm.cz/download/CRDM-manual-OZ.pdf. Jedním z důležitých
rozhodnutí je forma statutárního orgánu - individuální (předseda) nebo
kolektivní (výbor). My šli cestou předsedy, trochu to zjednodušilo
byrokracii.

2. Na řádně svolané schůzi stanovy schválit s okamžitou účinností, ze
schůze pořídit zápis, jehož přílohou bude prezenční listina. Ze zápisu
musí být zřejmá usnášeníschopnost (obvykle přítomnost >50% členů) a
hlasování o stanovách. Žádní notáři, nechtěli ani ověřené podpisy,
zápis podepsal předseda a dva ověřovatelé.

3. Vyplnit podání Návrhu na zápis změny zapsaných údajů do spolkového
rejstříku https://or.justice.cz/ias/ui/podani. Název spolku musí
obsahovat zkratku z.s. nebo slovo spolek, ale on vás formulář navede a
donutí. Přílohou podání jsou:
- stanovy + prostý podpis předsedy
- zápis ze schůze + prosté podpisy předsedy a ověřovatelů + kopie
prezenční listiny
- prohlášení předsedy o způsobilosti být členem statutárního orgánu +
prostý podpis předsedy
- souhlas předsedy se zápisem do rejstříku + úředně ověřený podpis předsedy

Návrh musí být opatřen úředně ověřeným podpisem předsedy a kolkem
1000Kč. Zkoušeli jsme žádat o prominutí poplatku, ale soud nám to
víceméně rozmluvil, že stejně nemáme šanci. Podrobný seznam příloh je
na https://or.justice.cz/ias/ui/download/prilohy_spolky.pdf. Ověřování
podpisů na poště.

4. Podání poslat nebo předat podatelně příslušného rejstříkového soudu
https://or.justice.cz/ias/ui/soudy. Rozhodují rychle, do sídla
radioklubu přijde výzva k doplnění, zaplacení (pokud nevylepíte kolek)
nebo rovnou usnesení o provedení zápisu. Po necelém měsíci (nějaké
doby na odvolání apod.) se nové údaje objeví ve spolkovém rejstříku,
po delší pauze pak i scan stanov ve sbírce listin.

Bohužel každý soud a každý úředník jsou originál, takže co prošlo nám,
nemusí stačit jinde. Ale aspoň se můžete inspirovat.

Naše kompletní podání i stanovy jako vzor můžu na vyžádání mailem
poskytnout. Dávali jsme to dohromady bez pomoci právníků a notářů, jde
to zvládnout, ale byl to boj.

73!
Aleš OK2ALP
Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně, z.s.
http://www.radio.feec.vutbr.cz/ok2koj/