Login:    Password:   

Wireless communication teams (WICOMT)

Výzkumné týmy ústavu radioelektroniky (UREL) se soustředí na výzkum mikrovlnných komponentů komunikačních systémů a na výzkum bezdrátových komunikačních systémů. V posledních pěti letech věnovaly oba týmy velké úsilí svému zapojení do evropského výzkumu a využití výsledků svého výzkumu v přímých kontraktech pro průmyslové partnery.

Aktivity zaměřené na internacionalizaci jsou podporovány projektem FP7 Advanced Communication Systems (ACOST) a projektem Operační program "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" Komunikační systémy pro perspektivní kmitočtová pásma (KOSY).

Úsilí UREL je směřováno k finální přípravě výzkumných týmů pro regionální výzkumné centrum Senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX). SIX bude realizováno v letech 2010 až 2012 v rámci OP VaVpI. Od 1.1.2013 přejde SIX do plného, komerčního provozu.

Projekt WICOMT si klade za cíl dovršit přípravu výzkumných týmů dvou výzkumných programů centra SIX. Jedním z nástrojů je přímé zapojení zahraničních výzkumníků do výzkumných aktivit UREL.

Wireless communication teams (WICOMT)

Research teams of the Department of Radio Electronics (DREL) are focused on the investigation of microwave components of communication systems and on the research of wireless communication systems. During last five years, both the teams turned their attention to the integration of their activities with European research and to the exploitation of research outputs in direct contracts with industrial partners.

Activities focused on the internationalization are supported by the FP7 project Advanced Communication Systems (ACOST) and by the project of the operational program Education for Competitiveness – Communication Systems for Emerging Frequency Bands (KOSY).

All the efforts of DREL are directed to the final preparation of research teams for the regional research centre of Sensor, Information and Communication Systems (SIX). SIX is going to be implemented in years 2010 to 2012. Since the 1st January 2013, a full commercial operation of the centre is assumed.

The project WICOMT is aimed to finalize the preparation of research teams of two research programs of the SIX Center. Invitation of foreign researchers for research activities of DREL is one of the tools supposed -

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

www.urel.feec.vutbr.cz