7.1 Gaussův vlnový svazek

Program v Matlabu

Program (gauss.zip) slouží k výpočtu a zobrazení parametrů Gaussova svazku po průchodu definovaným optickým prvkem.

Nejdříve je nutné nastavit cestu v programu Matlab do adresáře Gauss. Program se spouští pomocí m-souboru gauss.m. Po úvodním okně s názvem programu a po nezbytných informacích jste vyzváni k zadání údajů k výpočtu. Je nutno zadat vlnovou délku svazku, šířku svazku a poloměr vlnoplochy svazku. Dále pak v roletovém menu zvolíme typ optického prvku. Je možno vybírat z těchto prvků:

  • volný prostor
  • rovinné zrcadlo
  • kulové zrcadlo
  • rovinné rozhraní
  • rovinné zrcadlo

Pro každý prvek se v dalším okně zadávají doplňující údaje týkající se zvoleného optického prvku a taktéž parametr, který nám říká, jak daleko za optickým prvkem chceme sledovat změnu vlnoploch svazku. Po zadání se již objeví graf zobrazující vlnoplochy svazku za prvkem a v tabulce jsou zobrazeny hodnoty poloměru svazku R2 a vlnoplochy W2 ve vzdálenostech z od prvku. Dále se zobrazí tlačítka pro ukončení programu (Konec) a pro opětovné zadání nových hodnot pro výpočet.


Copyright © 2010 FEEC VUT Brno All rights reserved.