fixed width

Slovník pojmů

Fresnelova zóna

Mějme ve volném prostoru umístěn vysílač V a přijímač P, jak je naznačeno na obrázku. V libovolném rovinném řezu kolmém na spojnici VP nalezněme body A1 tak, aby lomená dráha VA1P byla právě o polovinu délky vlny delší než přímá spojnice VP. Takových bodů je nekonečně mnoho. Leží na kružnici, která má střed v bodě O. Plocha ohraničená touto kružnicí je tzv. první Fresnelova zóna a OA1 = r01 je její poloměr. Stejně můžeme nalézt další body A2, ...An, pro které platí

Obrázek
První Fresnelův elipsoid
VAnP=VP+nλ2.

Plocha mezikruží mezi kružnicemi A2 a A1 je druhá Fresnelova zóna, atd. Poloměr n-té zóny lze vypočítat podle přibližného vzorce

r0n=OAn=nλd1d2d1+d2.

Opakujeme-li popsanou úvahu např. pro body A1 v různých místech (řezech) podél spojnice VP, dostaneme různé hodnoty poloměru první Fresnelovy zóny. Všechny takto získané body A1 leží na rotačním elipsoidu, který se nazývá první Fresnelův elipsoid.


Zpět


Copyright © 2010 FEEC VUT Brno All rights reserved.