fixed width

Slovník pojmů

Hertzův vektor

Předpokládejme, že se nacházíme v ideálním dielektriku, polarizovaném vnějším elektrickým polem. Tato polarizace je popsána vektorem vnucené elektrické polarizace Pvn. Potom můžeme elektrickou indukci vyjádřit jako

D=ε0E+Pvn.( 1 )

Po dosazení elektrické indukce D (1) do prvé Maxwellovy rovnice dostáváme za předpokladu nulového vnuceného proudu Jvn = 0 (indukovaný proud je rovněž nulový, neboť ideální dielektrikum má nulovou vodivost)

rotHjωε0E=jωPvn( 2 )

a třetí Maxwellova rovnice přejde na tvar

divE=divPvnε0.( 3 )

Ze vztahů (2) a (3) získáme vlnové rovnice pro vektorový potenciál

2A+k2A=jωμ0Pvn( 4 )

a pro potenciál skalární

2φ+k2φ=divPvnε0.( 5 )

Vyjádřeme nyní potenciály A a φ s použitím pomocného vektoru Πe výrazy

A=jωμ0ε0Πe,( 6 )
φ=divΠe.( 7 )

Po dosazení (6) do vlnové rovnice (4) a (7) do (5) dojdeme ke vztahům

jωμ0ε0[ 2Πe+k2Πe+Pvnε0 ]=0,( 8 )
div[ 2Πe+k2Πe+Pvnε0 ]=0.( 9 )

Určíme-li tedy vektor Πe tak, aby vyhovoval rovnici

2Πe+k2Πe=Pvnε0,( 10 )

jsou zároveň splněny rovnice (8) a (9). Tím jsme pro případ, kdy Jvn = 0, převedli řešení Maxwellových rovnic na řešení jediné nehomogenní rovnice. Tuto možnost objevil Hertz a vektor Πe je označován jako elektrický Hertzův vektor.

Duálním postupem lze zavést Hertzův vektor magnetický.


Zpět


Copyright © 2010 FEEC VUT Brno All rights reserved.