fixed width

Slovník pojmů

Konstanta šíření, měrný útlum, měrná fáze

Součinitel přenosu (konstanta šíření) γ popisuje změnu amplitudy a změnu fáze vlnění v podélném směru vlnovodu. Součinitel přenosu je dán vztahem

γ=β+jα,

kde β má význam měrného útlumu a α je měrná fáze (fázová konstanta). Měrný útlum nám říká, k jakému poklesu amplitudy dojde na délce 1 metr; amplituda poklesne na exp(-β) – násobek své počáteční hodnoty. Měrná fáze popisuje změnu fáze vlny na délce 1 metr ve směru šíření vlny (tj. v podélném směru).


Zpět


Copyright © 2010 FEEC VUT Brno All rights reserved.