fixed width

Slovník pojmů

Fázová rychlost, skupinová rychlost

Fázová rychlost udává, jak se změní fáze vlny za jednotku času. Fázová rychlost není svázána s rychlostí přenosu energie, a proto může nabývat hodnot vyšších nežli je rychlost světla ve vakuu c = 3× 10+8 m/s. Fázová rychlost je nekonečná ve směrech, které leží na vlnoploše (tj. na ploše, v jejichž bodech má vlna stejnou fázi). Ke změně fáze o 2π radiánů zde totiž dochází během nekonečně krátkého časového intervalu.

Naproti tomu skupinová (grupová) rychlost udává, jak rychle je v daném směru přenášena energie. Jelikož ve směrech, které leží na vlnoploše, k přenosu energie nedochází (vlnoplocha je kolmá ke směru šíření), je v těchto směrech skupinová rychlost nulová.

Fázová a skupinová rychlost jsou v běžných prostředích vzájemně svázány vztahem

vfvg=v2,

kde vf značí fázovou rychlost, vg je rychlost skupinová a v je rychlost světla ve volném prostoru, který má stejné elektrické a magnetické vlastnosti jako prostředí uvnitř vlnovodu.


Zpět


Copyright © 2010 FEEC VUT Brno All rights reserved.