fixed width

Slovník pojmů

Vlnové číslo

V bezeztrátovém prostředí vlnové číslo udává, o kolik radiánů se mění fáze šířící se vlny na každý metr vzdálenosti v určitém směru. Nejčastěji je to směr šíření vlny. Rozměr vlnového čísla je rad/m. Vlnové číslo bezprostředně souvisí s délkou vlny vztahem k = 2π/λ a fázovou rychlostí šíření k = ω/vf. Je-li vlnové číslo k vlnovým číslem ve směru šíření vlny, pak i vlnová délka a fázová rychlost jsou veličiny platné pro směr šíření. Pro jiný směr, než je směr šíření, platí uvedené vztahy beze změny, jen všechny tři veličiny nabývají hodnot platných pro onen jiný směr. Ve směru šíření je vlnové číslo největší, vlnová délka a fázová rychlost jsou nejmenší.

Ve ztrátovém prostředí je vlnové číslo komplexní. Jeho reálná část k' udává změnu fáze vlnění na vzdálenosti jednoho metru, jak bylo vysvětleno výše. Záporně vzatá imaginární část k'' udává měrný útlum vlny. Pokles amplitudy vlnění na vzdálenosti r je

| E2E1 |=exp(kr),

kde k'' je imaginární část vlnového čísla ve směru r.


Zpět


Copyright © 2010 FEEC VUT Brno All rights reserved.